Wynik przetargu z dnia 16.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 16.03.2023r. na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

a) os. Ks. Władysława 5 (ściana szczytowa od kl. F),
os. Ks. Władysława 6 (ściana szczytowa od kl. A) – Umyjemto Sp. z o.o. z Cieszyna

b) os. Korfantego 4 (od strony wejść do budynku),
os. Sikorskiego 3 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
os. Sikorskiego 7A (od strony wejść do budynku, małe szczyty) – ICS GROUP Sp. z o.o., sp. k.  z Opola

c) os. Sikorskiego 8A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
os. Sikorskiego 9A (od strony wejść do budynku, małe szczyty) – INMAGO sp. z o.o., sp. k. z Wodzisławia Śląskiego

Przetarg na zadanie II. Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej budynku mieszkalnego na os. Korfantego 8 kl. I, J został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 02.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 02.02.2023r. do realizacji zadań na:

 1. Zadanie I. Wymianę WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 7 kl. A,B w Żorach – firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju.
 2. Zadanie II. Wymianę WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 13 kl. D,E,G,H w Żorach –  firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju.
 3. Zadanie III. Wymianę WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 7 kl. A,B,C,D w Żorach – firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju.
 4. Zadanie IV. Wymianę WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 kl. A,B w Żorach – firmę PPHU ZAHIR Julia Rędzia z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na prace budowlane związane z rewitalizacją osiedli w dn. 23.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I. Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 10 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP II.

Zadanie II. Przebudowa drogi pożarowej, chodników, parkingów wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci oświetleniowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 4 i 5 w Żorach.

Zadanie III. Wykonanie chodnika za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym na os. Sikorskiego 8, 8A do ul. Okrężnej w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 23.03.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 23.03.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 31.500,00 zł brutto, Zadanie II – 46.200,00 zł brutto, Zadanie III – 2.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 23.03.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 16.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 16.02.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

1. DRAKSTAL z Pielgrzymowic na:

– wymianę włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 4abc, 5ab, 20, os. Ks. Władysława 9, os. Korfantego 6, 9, 18 w Żorach,

– wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 15 kl. A, I, J w Żorach,

– dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonach usługowych na ul. Boryńskiej 36ABC, ul. Boryńskiej 19C w Żorach.

2. Z.I.B. INSTAL-MIEDŹ s.c. z Jastrzębia-Zdroju na:

– wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 2 w Żorach,

– wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.

3. Sobik Grzegorz z Żor na:

– wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3, 4, 5 w Żorach,

– remont schodów zewnętrznych w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-1 Żorach,

4. AJ DECOR F.H.U. z Woli na:

– wymianę zjazdów na wózki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 15, 17, 18, os. Korfantego 16, os. Pawlikowskiego 11 w Żorach.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na najem lokali użytkowych w dn. 21.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA(NETTO)

WADIUM

1

os. Powstańców Śląskich  PU-7

64,00 m²

16,00 zł/m²

  1.100,00 zł

2

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

3

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m²

15,00 zł/m²

1.800,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– oferowaną branżę,

– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

– ksero wpłaty wadium,

– nr konta, na które zwracane jest wadium,

– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,

– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 20.03.2023r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 21.03.2023 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Oświadczenie lokal użytkowy – DO POBRANIA

Wynik przetargu z dnia 23.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 23.02.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

1) Zadanie I. Odtworzenie powłoki izolacyjnej kominów, założenie obróbek na czapach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 6, 8 w Żorach –  Sobik Grzegorz z Żor.

2) Zadanie II. Remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na:

 1. Sikorskiego 13 kl. E,F – Sobik Grzegorz z Żor
 2. Sikorskiego 19 – KOMINS Sp. z o.o. z Wieliczki.

3) Zadanie III. Wymiana nasad kominowych wraz z izolacją powłokową kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 9 w Żorach –  KOMINS Sp. z o.o. z Wieliczki.                              

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 09.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 09.02.2023r. do realizacji zadań:

 1. Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 3 w Żorach.
 2. Zadanie II. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 15 kl. E,F w Żorach.
 3. Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 14 kl. K w Żorach.
 4. Zadanie IV. Remont poziomów kanalizacji deszczowej w pawilonie usługowym na os. Korfantego 20 (część niska – pomieszczenie piwniczne) w Żorach,

wybrano firmę P.B.W.i D. „ALWA-REX” z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na odnowienie ścian docieplonych w dn. 16.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 (ściana szczytowa od kl. F),

 1. Ks. Władysława 6 (ściana szczytowa od kl. A), os. Korfantego 4 (od strony wejść do budynku),
 2. Sikorskiego 3 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
 3. Sikorskiego 7A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
 4. Sikorskiego 8A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
 5. Sikorskiego 9A (od strony wejść do budynku, małe szczyty) w Żorach.

Zadanie II. Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 16.03.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji, remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 16.03.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 7.700,00 zł, Zadanie II – 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 16.03.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zdecydowały przystąpić do ogólnopolskiej akcji wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, TBS-ów, związków gminnych oraz innych związków mieszkaniowych, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, tak aby rekompensaty zostały przyznane dla każdego lokalu.

Inicjatywa dotyczy właścicieli i użytkowników lokalu większości budynków wielorodzinnych w skali kraju, podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat uzyskali informacje, o zatwierdzeniu cen ciepła wyższych niż 100%.

W Żorach, od 31 lipca 2021r. do 1 sierpnia 2022r. (czyli tuż przez początkiem obecnego sezonu grzewczego), cena ciepła wzrosła z poziomu 29,27 zł/GJ do 80,60 zł/GJ, czyli wzrosła o 275%.

Tymczasem władze wybiórczo podjęły decyzje w sprawie bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw, przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, czyli mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania.

W petycji jest żądanie wprowadzenia rekompensaty w wysokości jednego tysiąca zł na każdy lokal mieszkalny oraz określenia warunków przyszłych rekompensat. Petycja podpisywana jest przez mieszkańców większości budynków wielorodzinnych na Śląsku.

Informujemy, że na administracjach osiedlowych i na tej stronie poniżej, dostępny jest wzór petycji do Ministerstwa, który wystarczy wypełnić w dolnej części i przekazać administracji lub wypisany skan przesłać emailem na adres: regulamin@smzory.pl, w terminie do 15 marca 2023r. Petycje zostaną przesłane przez Spółdzielnię do Ministerstwa.

Jeżeli podpisujący nie chce przekazywać nr PESEL, należy pozostawić kratkę pustą. W tej sytuacji Spółdzielnia potwierdzi tożsamość użytkownika lokalu na podstawie wskazanego adresu.

PETYCJA DO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  – DRUK DO POBRANIA

 

Przetarg na lokal mieszkalny

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 2/2023

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Księcia Władysława 17C/9, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (4 piętro), wartość wywoławcza 231.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 13.03.2023r. do 16.03.2023r. w godzinach: 900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Księcia Władysława tel. 32 4341930, 32 4342655.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

oświadczenie lokal. mieszkalny – do pobrania