Przetarg na awaryjne roboty remontowe w dniu 11.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2024 roku:

 • montaż kratek w otwory wentylacyjne poddaszy,
 • usługi alpinistyczne (1 zjazd),
 • blacharskie, dekarskie,
 • ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
 • ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
 • wymiana stopnic zewnętrznych,
 • remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

 Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2025 r.

Składanie ofert do 11.01.2024r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2024 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 11.01.2024 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 11.01.2024 r. – załączniki do pobrania.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE
 2. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia