Przetarg na wycinkę i przycinkę drzew w dn. 21.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę i przycinkę drzew.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl

Oferty dot. przetargu  na wycinkę i przycinkę drzew należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10°° w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisaną:

Przetarg nieograniczony – „Wycinka i przycinka drzew”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni     Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług .

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. WYMAGANIA OFERTOWE

2. Formularz ofertowy zał. Nr 1

3. Oświadczenie oferenta zał Nr .2