Przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy w dn. 25.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony w dwóch wariantach:

Wariant I. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy zewnętrznej dla pawilonu  usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z projektem przebudowy galerii zewnętrznej i rozbiórki schodów zewnętrznych.

Wariant II. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z przebudową galerii zewnętrznej i rozbiórką schodów zewnętrznych.

Dopuszcza się składanie ofert na wybrany wariant.

Termin wykonania zamówienia:

Etap I.  projekt budowlany do 30.05.2022 r.

– Etap II. roboty budowlane do 15.11.2022 r.

Składanie ofert: do 25.11.2021r. do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – projekt/budowa windy. Nie otwierać przed dn. 25.11.2021r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B bez udziału oferentów ze względu na panującą pandemię.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 17 lub 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Wymagania ofertowe – projekt, budowa windy.
2. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 – oświadczenie oferenta
4. Załącznik Nr 3 – wykaz inwestycji
5. Załącznik Nr 4 – aktualny stan zatrudnienia
6. Załącznik Nr 5 – lokalizacja PU-1