Przetarg na prace budowlane związane z rewitalizacją osiedli w dn. 23.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I. Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 10 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP II.

Zadanie II. Przebudowa drogi pożarowej, chodników, parkingów wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci oświetleniowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 4 i 5 w Żorach.

Zadanie III. Wykonanie chodnika za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym na os. Sikorskiego 8, 8A do ul. Okrężnej w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 23.03.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 23.03.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 31.500,00 zł brutto, Zadanie II – 46.200,00 zł brutto, Zadanie III – 2.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 23.03.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na najem lokali użytkowych w dn. 21.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA(NETTO)

WADIUM

1

os. Powstańców Śląskich  PU-7

64,00 m²

16,00 zł/m²

  1.100,00 zł

2

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

3

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m²

15,00 zł/m²

1.800,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– oferowaną branżę,

– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

– ksero wpłaty wadium,

– nr konta, na które zwracane jest wadium,

– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,

– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 20.03.2023r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 21.03.2023 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Oświadczenie lokal użytkowy – DO POBRANIA

Przetarg na odnowienie ścian docieplonych w dn. 16.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 (ściana szczytowa od kl. F),

  1. Ks. Władysława 6 (ściana szczytowa od kl. A), os. Korfantego 4 (od strony wejść do budynku),
  2. Sikorskiego 3 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
  3. Sikorskiego 7A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
  4. Sikorskiego 8A (od strony wejść do budynku, małe szczyty),
  5. Sikorskiego 9A (od strony wejść do budynku, małe szczyty) w Żorach.

Zadanie II. Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 16.03.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji, remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 16.03.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 7.700,00 zł, Zadanie II – 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 16.03.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na remont i wymianę nasad kominowych w dn. 23.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odtworzenie powłoki izolacyjnej kominów, założenie obróbek na czapach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 6, 8 w Żorach.

Zadanie II.  Remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 13 kl. E,F, 19  w Żorach.

Zadanie III. Wymianę nasad kominowych wraz z izolacją powłokową kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 9 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 23.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – nasady, remont kominów. Nie otwierać przed dn. 23.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 3.800,00 zł, Zadanie III – 3.600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 23.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę włazów, stopnic i remont schodów w dniu 16.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę 44 szt.  włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 4abc, 5ab, 20, os. Ks. Władysława 9, os. Korfantego 6, 9, 18 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 2, 3, 4, 5 w Żorach.

Zadanie III. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 15 kl. A, I, J w Żorach.

Zadanie V. Wymianę zjazdów na wózki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 15, 17, 18, os. Korfantego 16, os. Pawlikowskiego 11 w Żorach.

Zadanie VI. Dostawę i montaż 2 szt. drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonach usługowych na ul. Boryńskiej 36ABC, ul. Boryńskiej 19C w Żorach.

Zadanie VII. Remont schodów zewnętrznych w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-1 Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 16.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – włazy, stopnice, zjazdy, drabiny Nie otwierać przed dn. 16.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.500,00 zł, Zadanie II – 8.700,00 zł, Zadanie III – 2.600,00 zł, Zadanie IV – 2.500,00 zł, Zadanie V – 5.000,00 zł, Zadanie VI – 600,00 zł, Zadanie VII – 3.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 16.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont przykanalików i izolacja ścian w dniu 09.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 3 w Żorach.

Zadanie II. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 15 kl. E,F w Żorach.

Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 14 kl. K w Żorach.

Zadanie IV. Remont poziomów kanalizacji deszczowej  w pawilonie usługowym na os. Korfantego 20 (część niska – pomieszczenie piwniczne) w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 09.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – izolacja, przykanaliki, poziomy Nie otwierać przed dn. 09.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 600,00 zł, Zadanie III – 1.000,00 zł, Zadanie IV – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 09.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę wewnętrznej linii zasilającej w dn. 02.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 7 kl. A,B w Żorach.

Zadanie II. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 13 kl. D,E,G,H w Żorach.

Zadanie III. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  na os. Pawlikowskiego 7 kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 kl. A,B w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 02.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana WLZ do mieszkań. Nie otwierać przed dn. 02.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.600,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 1.800,00 zł, Zadanie IV – 900,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 02.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę siatek zabezpieczających oraz poręczy w dniu 26.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na  os. Powstańców Śląskich 2 (8 szt.), os. Ks. Władysława 12 (8 szt.),
os. Korfantego 17 (8 szt.), os.
Pawlikowskiego 6 (4 szt.), 10 (4 szt.), 13 (8 szt.), 22 (4 szt.) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę poręczy (pochwytów balustradowych w klatkach schodowych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 9 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 26.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana siatek, pochwytów. Nie otwierać przed dn. 26.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.000,00 zł, Zadanie II – 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 26.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w dn. 19.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6 (4 szt.), 10 (4 szt.), os. Sikorskiego 9 (2szt.).

Zadanie II. Wymianę stolarki okiennej w pawilonach usługowych os. Korfantego 20 (3 szt.) (część niska – okienka piwniczne), os. Sikorskiego EKR bud. 5  (13 szt.), os. Sikorskiego PU-15 (2 szt.) (Rehamedica).

Zadanie III. Wymianę drzwi wejściowych do budynków  mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1, 2, os. Ks. Władysława 5 kl. A,B,C,E, 7 kl. A,B,D,F, 8 kl. A,B,C,D,E,F, 10 kl. B,C,D,E,F, os. Pawlikowskiego 22.

Zadanie IV. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A (apteka).

Zadanie V. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na Korfantego 20 (część niska ADM, Rehlis), os. Korfantego 20A (część wysoka).

Zadanie VI. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na Pawlikowskiego PU-12 (Stokrotka, sklep internetowy, warsztat), os. Pawlikowskiego PU-13 (szwalnia, Netserwis).

Zadanie VII. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na Sikorskiego PU-15 (Rehlis, Rehamedica).

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 19.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stolarki. Nie otwierać przed dn. 19.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 900,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 7.000,00 zł, Zadanie IV – 300,00 zł, Zadanie V – 600,00 zł, Zadanie VI – 1.600,00 zł, Zadanie VII – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 19.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na dostawę i montaż platformy schodowej w dn.12.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na os. Sikorskiego 7A kl. B w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.06.2023r.

Składanie ofert do 12.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 12.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE 12.01.2023

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA

ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI

ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA

ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT