Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych – dn. 09.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 9D w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 09.06.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 09.06.2022r.”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.


1. Wymagania ofertowe
2. ZAŁ. NR 1 Formularz ofertowy
3. ZAŁ. NR 2 Oświadczenie oferenta
4. ZAŁ. NR 3 Wykaz inwestycji
5. ZAŁ. NR 4  Aktualny stan zatrudnienia
6. ZAŁ. NR 5 Przedmiar robót

Przetarg na wykonanie projektów budowy dróg pożarowych w dn. 23.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i  wytycznymi Zamawiającego.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 3, 3ab w Żorach

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 4, 4abc w Żorach

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. Pawlikowskiego 7 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2022r

Składanie ofert: do 23.06.2022r do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – wykonanie projektów. Nie otwierać przed dn. 23.06.2022r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022r o godz. 120 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod
nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl. Koncepcja rewitalizacji osiedli jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Rewitalizacja Osiedli.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na lokale użytkowe – 20.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach.

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA (NETTO)

WADIUM

1

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

16,00 zł/m²

2.600,00 zł

2

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

3

ul. Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

4

os. Korfantego 20
(PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

5

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

6

ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 19.05.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 20.05.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg na lokale użytkowe – 06.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA (NETTO)

WADIUM

1

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

16,00 zł/m²

2.600,00 zł

2

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

3

ul. Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

4

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

5

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

6

ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 05.05.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 06.05.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji  zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

– Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg na lokale użytkowe w dn. 08.04.2022 r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

2.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

3.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

  197,41 m²

1,00 zł/m²

200,00 zł

4.

ul.Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

5.

ul.Żeromskiego 35

 112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 07.04.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 08.04.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej
w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących
w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 14.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 7C w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 14.04.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony –dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 14.04.2022r.”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

  1. Wymagania ofertowe
  2. Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 – Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 – Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 – Aktualny stan zatrudnienia
  6. Przedmiar robót.

Przetarg na remont traktu pieszego oraz chodników w dn. 17.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie IRemont traktu pieszego polegającego na wymianie ok. 154 m2 nawierzchni asfaltowej na terenie os. Korfantego pomiędzy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 10 a placem zabaw w Żorach.

Zadanie IIRemont chodnika (ok. 53 m2) wzdłuż ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 kl. A wraz z odcinkiem chodnika
w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 na os. Korfantego w Żorach.

Zadanie IIIRemont chodnika (ok. 41 m2) pomiędzy budynkami  mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 1 i 2 na os. Korfantego w Żorach.

Zadanie IVRemont podestów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 9A, 9 kl. J,K,L, 11A, 11
w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 17.03.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont chodników, podestów. Nie otwierać przed dn. 17.03.2022r.” 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł,
Zadanie II – 700,00 zł, Zadanie III – 600,00 zł, Zadanie IV – 3.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 17.03.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po  zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na odnowienie ścian docieplonych polegających na czyszczeniu elewacji w dniu 10.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odnowienie ścian docieplonych polegający na czyszczeniu elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego na ścianach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 11 (ok. 320 m2),
os. Korfantego 14 (ok. 260 m2),  os. Sikorskiego 4 (ok. 2.300 m2) w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 10.03.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji. Nie otwierać przed dn. 10.03.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 10.03.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na wykonanie izolacji ścian, wykonanie opaski oraz cieków betonowych w dniu 24.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. I, 5b kl. II, oraz do pawilonu usługowego na os. 700 lecia Żor PU-17 (garaż) w Żorach.

Zadanie II. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 13 kl. I,J,G,H oraz do pawilonu usługowego na os. Korfantego 20 w Żorach.

Zadanie III. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic wraz z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 18 kl. A,B,G,H w Żorach.

Zadanie IV. Wykonanie opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3ab, 4abc, 12, 13, 14 w Żorach.

Zadanie V. Wykonanie opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 8, 13 w Żorach.

Zadanie VI. Likwidacja cieków betonowych za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z niwelacją terenu na os. 700 lecia Żor 3, 4, 5 oraz wymiana cieku wzdłuż promenady na os. 700 lecia Żor w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres robót.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 24.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – izolacja, opaski, cieki. Nie otwierać przed dn. 24.02.2022r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł, Zadanie II – 3.700,00 zł, Zadanie III – 3.100,00 zł, Zadanie IV – 3.200,00 zł, Zadanie V – 1.800,00 zł, Zadanie VI – 600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 24.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę włazów, nasad kominowych, remont dachu, dostawę i montaż drabin w dniu 17.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę 1 szt. wyłazu na dach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 21 kl. II w Żorach.

Zadanie II. Wymianę włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 5 (4 szt.), 11 (10 szt.), 17 (7 szt.), os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.) w Żorach.

Zadanie III. Wymianę nasad kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 10, 12  w Żorach.

Zadanie IV. Remont dachu wraz z montażem drabiny na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-2 seg. A,B w Żorach.

Zadanie V. Dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-3, os. Korfantego 20 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 17.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana wyłazów, nasad, remont dachu, montaż drabin. Nie otwierać przed dn. 17.02.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 200,00 zł, Zadanie II – 2.000,00 zł, Zadanie III – 4.500,00 zł, Zadanie IV – 2.000,00 zł, Zadanie V – 800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 17.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.