Przetarg na wymianę rozdzielni elektrycznych i remont oświetlenia w dniu 08.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zadanie I. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Powstańców Śląskich 2 kl. E,F,G,H w Żorach.

Zadanie II. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 5A kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie III. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 10 kl. C,D, 11 kl. E,F, 14 kl. E,F, 15 kl. E,F, 21 kl. C,D,E,F w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 4 kl. A,B,C,D, 7 kl. G,H, 10 kl. C,D, 12 kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie V. Wymianę rozdzielni elektrycznych piętrowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach.

Zadanie VI. Remont oświetlenia (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach)  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 11, 16 w Żorach.

Zadanie VII. Remont oświetlenia (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach)  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 16.10.2023r.

Składanie ofert do 08.12.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana rozdzielni, wymiana oświetlenia. Nie otwierać przed dn. 08.12.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.200,00 zł, Zadanie II – 1.300,00 zł, Zadanie III – 5.000,00 zł, Zadanie IV – 5.000,00 zł, Zadanie V – 2.000,00 zł, Zadanie VI – 2.700,00 zł, Zadanie VII– 800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 08.12.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl   Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na malowanie klatek schodowych w dniu 15.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 2 (10 kl.) w Żorach.

Zadanie II. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 6 (4 kl.) w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.05.2023r.

Składanie ofert do 15.12.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – malowanie klatek schodowych. Nie otwierać przed dn. 15.12.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 6.000,00 zł, Zadanie II – 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 15.12.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl   Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych w dn. 01.12.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na:  700 lecia Żor 6 (8 szt.), Pawlikowskiego 14 (11 szt.), Pawlikowskiego 15 (10 szt.), os. Sikorskiego 4 (20 szt.) w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze budynki.

Termin wykonania zamówienia do 30.06.2023r.

Składanie ofert do 01.12.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż wiatrołapów. Nie otwierać przed dn. 01.12.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 01.12.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na lokale użytkowe w dn. 19.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA(NETTO)

WADIUM

1 os. Ks. Władysława PU-5

70,90 m²

17,00 zł/m²

1.300,00 zł

2 os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

3  os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

4 ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 18.10.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 19.10.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Sikorskiego w dn. 27.09.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Sikorskiego 7A kl. B w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zamówienia do 15.05.2023r.

Składanie ofert do 27.09.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 27.09.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wymagania ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie  oferenta
Załącznik Nr 3 – Wykaz inwestycji
Załącznik Nr 4 – Aktualny stan zatrudnienia
Załącznik Nr 5 – Przedmiar robót

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych – dn. 09.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 9D w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 09.06.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 09.06.2022r.”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.


1. Wymagania ofertowe
2. ZAŁ. NR 1 Formularz ofertowy
3. ZAŁ. NR 2 Oświadczenie oferenta
4. ZAŁ. NR 3 Wykaz inwestycji
5. ZAŁ. NR 4  Aktualny stan zatrudnienia
6. ZAŁ. NR 5 Przedmiar robót

Przetarg na wykonanie projektów budowy dróg pożarowych w dn. 23.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i  wytycznymi Zamawiającego.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 3, 3ab w Żorach

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 4, 4abc w Żorach

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. Pawlikowskiego 7 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2022r

Składanie ofert: do 23.06.2022r do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – wykonanie projektów. Nie otwierać przed dn. 23.06.2022r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022r o godz. 120 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod
nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl. Koncepcja rewitalizacji osiedli jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Rewitalizacja Osiedli.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na lokale użytkowe – 20.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach.

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA (NETTO)

WADIUM

1

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

16,00 zł/m²

2.600,00 zł

2

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

3

ul. Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

4

os. Korfantego 20
(PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

5

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

6

ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 19.05.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 20.05.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg na lokale użytkowe – 06.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA (NETTO)

WADIUM

1

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

16,00 zł/m²

2.600,00 zł

2

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

3

ul. Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

4

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

5

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

6

ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 05.05.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 06.05.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji  zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

– Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg na lokale użytkowe w dn. 08.04.2022 r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

2.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

3.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

  197,41 m²

1,00 zł/m²

200,00 zł

4.

ul.Osińska 46B

172,50 m²

13,50 zł/m²

2.400,00 zł

5.

ul.Żeromskiego 35

 112,39 m²

15,00 zł/m²

1.700,00 zł

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:
imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 07.04.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 08.04.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej
w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących
w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.