Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych oraz na remont posadzek w piwnicach w dn. 27.01.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z wymianą filarów podtrzymujących daszki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 6 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 14 kl. D, G, J, os. Korfantego 3, os. Pawlikowskiego 12 kl. C, 13 kl. C, os. Sikorskiego 16 kl. D, F, G, H, 18 kl. A, C w Żorach.

Zadanie III. Remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 5A kl. I, 8 kl. III, 14 kl. III, os. Korfantego 6 kl. B, 9 kl. H w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 27.01.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic, remont posadzek. Nie otwierać przed dn. 27.01.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 10.000,00 zł, Zadanie III – 2.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 27.01.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na remont rozdzielni i oświetlenia na zasobach Spółdzielni w dniu 20.01.2022 r.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na :

Zadanie I. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 5 kl. CDEF w Żorach.

Zadanie II. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.Pawlikowskiego 8 kl. EF, 11 kl. ABCD, 14 kl. ABCD, 15 kl. ABCD, 21 kl. AB w Żorach.

Zadanie III. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 5 kl. IJ, 31 kl. CD, 36 kl. CD w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 7A kl. EF, 8 kl. KL, 9 kl. KL, 11A kl. EF, 11 kl. KL w Żorach.

Zadanie V. Remont oświetlenia (wymiana instalacji w piwnicach)  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 17, 19 kl. BCD w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 20.01.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana rozdzielni, remont oświetlenia. Nie otwierać przed dn. 20.01.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.500,00 zł, Zadanie II – 6.500,00 zł, Zadanie III – 2.500,00 zł, Zadanie IV – 3.000,00 zł, Zadanie V – 1.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 20.01.2022 r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na roboty awaryjne w dniu 13.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2022 roku:

– blacharskie, dekarskie,
– ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
– ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
– wymiana stopnic zewnętrznych,
– remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez  Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.


Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2023 r.

Składanie ofert do 13.01.2022 r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2022 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 13.01.2022 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE

1. ZAŁ. NR 1. FORMULARZ OFERTOWY

2. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA

3. ZAŁ. NR 3. WYKAZ INWESTYCJI

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

5.

Os. Sikorskiego Okrężna 3 (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

6.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

7.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

279,00 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

 

Przetarg na wymianę pochwytów balustradowych, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów oraz wymianę zjazdów na wózki w dniu 09.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 5 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 7 w Żorach.

Zadanie III. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 8 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę 4 szt. siatek zabezpieczających w klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 31 w Żorach.

Zadanie V. Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.), os. Sikorskiego 3 (14 szt.) w Żorach.

Zadanie VI. Wymianę 90 szt. zjazdów na wózki w wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Powstańców Śląskich 2, os. Ks. Władysława 3, 6, 14, os. Korfantego 1, 4, 5, os. Pawlikowskiego 12
w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 09.12.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana pochwytów, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów, wymiana zjazdów na wózki. Nie otwierać przed dn. 09.12.2021r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 1.800,00 zł, Zadanie IV – 200,00 zł, Zadanie V – 1.500,00 zł, Zadanie VI – 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 09.12.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na malowanie i płytkowanie klatek schodowych w dn. 02.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:
1)
Zadanie I. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 10 w Żorach.
2)
Zadanie II. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach.
3)
Zadanie III. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 18 w Żorach.
4)
Zadanie IV. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.
5)
Zadanie V. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.08.2022r.

Składanie ofert do 02.12.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, PŁYTKOWANIE ŚCIAN. Nie otwierać przed dn. 02.12.2021r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 7.000,00 zł,  Zadanie II – 2.000,00 zł, Zadanie III – 5.000,00 zł, Zadanie IV – 2.000,00 zł, Zadanie V – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 02.12.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

5.

Os. Sikorskiego PU-15

48,82 m²

           6. Os. Sikorskiego Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

7.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

8.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

279,00 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na lokale użytkowe dnia

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach.

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.

os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

15,00 zł/m²

3.000,00 zł

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

13,50 zł/m²

5.400,00 zł

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

5.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)         197,41 m²         1,00 zł/m²

200,00 zł

6.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)          279,00 m²         1,00 zł/m²

300,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– oferowaną branżę,

– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

– ksero wpłaty wadium,

– nr konta, na które zwracane jest wadium.

– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.

– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 28.10.2021r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 29.10.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

5.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

6.

 os. Korfantego 20 (PU-11)  (piwnice)

197,41 m²

7.

 os. Korfantego 20 (PU-11)  (piwnice)

279,00 m²

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Żorach

Lp.

Lokal użytkowy/ pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.

os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

15,00 zł/m²

3.000,00 zł

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

4.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)         197,41 m²

1,00 zł/m²

200,00 zł

5.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)          279,00 m²

1,00 zł/m²

300,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 07.09.2021r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 08.09.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna oraz jednorazowe rękawiczki.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych