Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(I piętro bud. Administracji)

36,20 m²

2.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

3.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.
Szczegółowych informacji udziela dział GZM, os. Korfantego 20A tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500,w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny  nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych:

Lp. Lokal użytkowy/pawilon/osiedle Powierzchnia m² Stawka wywoławcza (netto) Wadium
1.
ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.         PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

3.         PU-13 os. Pawlikowskiego

 55,76 m²

14,50 zł/m²

900,00 zł

4.       PU-15 os. Sikorskiego             112,63 m²

13,50 zł/m²

1.600,00 zł

5.       PU-15 os. Sikorskiego            125,99 m²

      14,00 zł/m²

 1.800,00 zł

6.        os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)         197,41 m²

        1,00 zł/m²

   200,00 zł

7.        os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)          279,00 m²

        1,00 zł/m²

300,00 zł

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 28.05.2021r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 31.05.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r. o godz. 11ºº   w Sali Świetlicy „SMOK” w Żorach, osiedle Korfantego, Pawilon Usługowy ul. Osińska 46 B (PU-10), (pomiędzy ul. Osińską a Powiatowym Urzędem Pracy).

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna oraz jednorazowe rękawiczki.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Przetarg na wykonanie chodnika oraz schodów terenowych na os. Ks. Władysława

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie chodnika oraz schodów terenowych na os. Ks. Władysława 18 w Żorach zgodnie z projektem.

 

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021 r.

Składanie ofert do 08.04.2021 r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – wykonanie chodnika oraz schodów terenowych”. Nie otwierać przed dn. 08.04.2021r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 3.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 08.04.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wgląd do projektu budowlanego jest możliwy w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. Korfantego PU-11 w Żorach (pok. nr 18).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont schodów zewnętrznych do PU-1 na os. Ks. Władysława

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na : Remont schodów zewnętrznych do pawilonu usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach.

 

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021 r.

Składanie ofert do 18.03.2021 r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – remont schodów PU-1”. Nie otwierać przed dn. 18.03.2021r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2021 r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 5.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 18.03.2021 r”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę przęseł ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę przęseł ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego
w szczycie budynku 8 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021 r.

Składanie ofert do 18.02.2021 r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – wymiana ogrodzenia”. Nie otwierać przed dn. 18.02.2021r..

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 700,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.