Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego

Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach, informujemy o kampanii wsparcia podatników w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków podatkowych w rozliczeniu dochodów za rok 2021.

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom usługę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz za formularzach PIT-28 i PIT-36 (poza przychodami z działalności gospodarczej).

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy.

Przygotowaną przez KAS propozycję zeznania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do serwisu zalogujemy się korzystając z:

 • login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna , e-dowód)
 • aplikacji mObywatel,
 • danymi podatkowymi.

 

Link do strony:     https://www.podatki.gov.pl/

Ważna informacja dotycząca rozliczeń wody

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ WODY

Podczas ostatniego posiedzenia w dniu 27.09.2021r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zatwierdziła jednolitą treść Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. W podstawowych założeniach nie zmieniły się dotychczasowe zasady rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Przypominamy, że Spółdzielnia jest tylko pośrednikiem pomiędzy dostawcą wody, a właścicielami w budynkach wielolokalowych. Opłaty za wodę są opłatami niezależnymi. Obowiązek ten wynika z  ustawy o zaopatrzeniu w wodę, gdzie określono także, że szczegółowe zasady rozliczeń określa regulamin rozliczeń, zatwierdzony przez zarządcę budynku.

W zatwierdzonym Regulaminie:

 • doprecyzowano, że liczba osób w lokalu określana jest wg oświadczenia do gospodarki odpadami (§ 4 pkt. 2b),
 • dopisano punkt, który pozwala w wyjątkowych sytuacjach zgłosić stan licznika emailem lub ostatecznie telefonicznie (§ 5 pkt. 5),
 • doprecyzowano sposób rozliczenia, jeżeli wodomierz w trakcie okresu rozliczeniowego traci cechę legalizacyjną (§ 5 pkt 3 i § 6 pkt. 6-8)
 • doprecyzowano jaka zaliczka na wodę obowiązuje, jeżeli nowy nabywca lokalu nie zgłosi nowej wysokości (§ 8 pkt. 5),
 • doprecyzowano zasady dostarczania rozliczeń (§9 pkt. 1a),
 • doprecyzowano określenie terminu do pokrycia niedopłaty wynikającej z rozliczenia (§ 9 pkt. 2)
 • wprowadzono obowiązek weryfikacji stanu wodomierzy indywidualnych w lokalach ze stanami z dostarczonych rozliczeń (§ 11 pkt. 4a),
 • doprecyzowano termin zgłaszania reklamacji rozliczeń (§ 12 pkt 1a).

Ze względu na ilość zmian, zatwierdzono “Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” w treści jednolitej, aby był on czytelny w całości dla mieszkańców Spółdzielni.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej w dziale REGULAMINY.

I N F O R M A C J A o zmianie adresu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Żory z dnia 15.03.2021 r., w którym w ewidencji gruntów i budynków ustalono nową numerację budynku dotychczasowej siedziby Spółdzielni oraz podjętą Uchwałą Nr 12/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 25.03.2021 r., informujemy o zmianie adresu Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żorach od dnia 01.04.2021 r. na adres:

Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Prosimy uwzględnić adres w dostarczanej od 1 kwietnia 2021r. korespondencji i kierowanych pism do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

walne zgromadzenie

djgsadsaghjsa