Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na lokale użytkowe

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 05.12.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach                                                                                                                                                                                                                                                

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-16 os. 700-lecia Żor

189,43 m²

       11,50 zł/m²      

2.200,00 zł

2.

PU – 4 os. Ks. Władysława

112,35 m²

       14,00 zł/m²       14,50 zł/

1.600,00 zł

3.

PU – 4 os. Ks. Władysława

140,87 m²

       17,00 zł/m²      

2.400,00 zł

4.

PU – 6 os. Ks. Władysława

136,40 m²

    13,50 zł/m²

1.900,00 zł

5.

PU-7 os. Powstańców Śl.

201,40 m²

 10,50 zł/m²

2.200,00 zł

6.

PU-8 os. Powstańców Śl.

        127,13 m²

       11,50 zł/m²

     1.500,00 zł

7.

PU-11 os. Korfantego

138,05 m²

16,50 zł/m²

2.300,00 zł

8.

PU-13 os. Pawlikowskiego

        212,44 m²

        8,50 zł/m²

     1.900,00 zł

9.

PU-15 os. Sikorskiego

112,63 m²

14,00 zł/m²

1.600,00 zł

10.

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

  3,50 zł/m²

   600,00 zł

11.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

 197,41 m²

 3,50 zł/m²

   700,00 zł

12.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

         279,00 m²

        3,50 zł/m²

1.000,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną branżę,
  • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • ksero wpłaty wadium,
  • nr konta, na które zwracane jest wadium.
  • oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
  • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,

ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 04.12.2019r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (sekretariat pok. 11).

Termin składania ofert ustala się na dzień 05.12.2019 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

 Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel.  32 478 81 82  Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.