Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na remont chodników w dn. 18.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników w Żorach na:

Zadanie I.       os. Ks. Władysława bud. 5-6,

Zadanie II.      os. Pawlikowskiego bud. 22 –PU14 (Promenada słoneczna),

Zadanie III.    os. Sikorskiego bud. 11A-11.

 

Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2020 r.

Składanie ofert: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 (sekretariat) w terminie do 18.06.2020 r. do godz. 1100.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oferenci składający oferty proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/4788175.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2020r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej pok.11B w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788175.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie I – 250,00 zł, zadanie II - 3.000,00 zł,  zadanie III – 1.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o/Żory 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.