Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

Oferta powinna zawierać :

  1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  2. informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych z załączeniem wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat,
  3. oświadczenie o ubezpieczeniu OC,
  4. wstępny harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółdzielni,
  5. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (staż pracy, doświadczenie w badaniu Spółdzielni),
  6. wysokość wynagrodzenia (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania, które powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania za każdy rok osobno,
  7. projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz przekazanie opinii  i sprawozdanie z badania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie odpowiednio do dnia 30.03.2022 roku za rok 2021 i do 30.03.2023 roku za rok 2022.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach: 44-240 Żory, os. Korfantego 20A w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021 roku (data wpływu do Spółdzielni). Oferty złożone po upływie tego terminu lub niespełniające wymagań zawartych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące Spółdzielni można uzyskać pod nr tel. (32) 47-88-163 lub e-mail: sekretariat@smzory.pl.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.