Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada

Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na zakup materiałów

Spis treści

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 1. Ogłoszenia o przetargach umieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz stronie internetowej spółdzielni. Mogą być również ogłaszane w prasie regionalnej w zależności od rangi i zakresu przetargu na podstawie wniosku komórki organizacyjnej, której przetarg dotyczy, zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Przetarg należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wszystkich oferentów.
  Przed ogłoszeniem przetargu komórka organizacyjna Spółdzielni, której przetarg dotyczy, powinna posiadać opracowane wymagania ofertowe.
 3. Termin rozpoczęcia postępowania przetargowego wyznacza się tak, aby pomiędzy datą jego ogłoszenia, a terminem złożenia ofert upłynęło co najmniej 7 dni. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zmienić ten termin.
 4. Ogłoszenie o przetargu winno zawierać, co najmniej:
  • nazwę , siedzibę, adres Zamawiającego ogłaszającego przetarg,
  • określenie rodzaju przetargu,
  • miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres ważności ofert, a nadto termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,
  • informację o dostępności wymagań w siedzibie Zamawiającego lub przez pocztę elektroniczną,
  • zastrzeżenie, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie postępowania przetargowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na zakup materiałów, który jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej ogłaszającego przetarg,

Ponadto w zależności od treści wymagań ofertowych ogłoszenie o przetargu może zawierać inne istotne informacje, nie wymienione wyżej.

§ 4