Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych oraz na remont posadzek w piwnicach w dn. 27.01.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z wymianą filarów podtrzymujących daszki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 6 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 14 kl. D, G, J, os. Korfantego 3, os. Pawlikowskiego 12 kl. C, 13 kl. C, os. Sikorskiego 16 kl. D, F, G, H, 18 kl. A, C w Żorach.

Zadanie III. Remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 5A kl. I, 8 kl. III, 14 kl. III, os. Korfantego 6 kl. B, 9 kl. H w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 27.01.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic, remont posadzek. Nie otwierać przed dn. 27.01.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 10.000,00 zł, Zadanie III – 2.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 27.01.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.