Przetarg na wymianę włazów, nasad kominowych, remont dachu, dostawę i montaż drabin w dniu 17.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę 1 szt. wyłazu na dach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 21 kl. II w Żorach.

Zadanie II. Wymianę włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 5 (4 szt.), 11 (10 szt.), 17 (7 szt.), os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.) w Żorach.

Zadanie III. Wymianę nasad kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 10, 12  w Żorach.

Zadanie IV. Remont dachu wraz z montażem drabiny na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-2 seg. A,B w Żorach.

Zadanie V. Dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-3, os. Korfantego 20 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 17.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana wyłazów, nasad, remont dachu, montaż drabin. Nie otwierać przed dn. 17.02.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 200,00 zł, Zadanie II – 2.000,00 zł, Zadanie III – 4.500,00 zł, Zadanie IV – 2.000,00 zł, Zadanie V – 800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 17.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.