Przetarg na remont traktu pieszego oraz chodników w dn. 17.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie IRemont traktu pieszego polegającego na wymianie ok. 154 m2 nawierzchni asfaltowej na terenie os. Korfantego pomiędzy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 10 a placem zabaw w Żorach.

Zadanie IIRemont chodnika (ok. 53 m2) wzdłuż ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 kl. A wraz z odcinkiem chodnika
w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 na os. Korfantego w Żorach.

Zadanie IIIRemont chodnika (ok. 41 m2) pomiędzy budynkami  mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 1 i 2 na os. Korfantego w Żorach.

Zadanie IVRemont podestów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 9A, 9 kl. J,K,L, 11A, 11
w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Składanie ofert do 17.03.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont chodników, podestów. Nie otwierać przed dn. 17.03.2022r.” 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł,
Zadanie II – 700,00 zł, Zadanie III – 600,00 zł, Zadanie IV – 3.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 17.03.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po  zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.