Przetarg na wykonanie projektów budowy dróg pożarowych w dn. 23.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i  wytycznymi Zamawiającego.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 3, 3ab w Żorach

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 4, 4abc w Żorach

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. Pawlikowskiego 7 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2022r

Składanie ofert: do 23.06.2022r do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – wykonanie projektów. Nie otwierać przed dn. 23.06.2022r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022r o godz. 120 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod
nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl. Koncepcja rewitalizacji osiedli jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Rewitalizacja Osiedli.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.