Przetarg na awaryjne roboty remontowe w 2023 r. w dn. 05.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2023 roku:
– blacharskie, dekarskie,
– ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
– ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
– wymiana stopnic zewnętrznych,
– remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2024 r.

Składanie ofert do 05.01.2023r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2023 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 05.01.2023 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Wymagania ofertowe

2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta

4. Załącznik Nr 3 – Wykaz inwestycji

5. Załącznik Nr 4 – Aktualny stan zatrudnienia