Przetarg na budowę platformy w szybie samonośnym w dniu 18.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę platformy w szybie samonośnym dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla pawilonu usługowego PU-1 (klub Rebus) na os. Ks. Władysława w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 29.11.2024r.

Składanie ofert do 18.01.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – budowa platformy. Nie otwierać przed dn. 18.01.2024.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 7.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 18.01.2024r. – załączniki do pobrania

 1. WYMAGANIA OFERTOWE platforma 18.01.2024
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Załącznik Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. Załącznik Nr 5 Przedmiar robót
 7. Załącznik Nr 6 Rzut stan projektowany
 8. Załącznik Nr 7 Widok elewacji
 9. Załącznik Nr 8 Wyburzenia i zamurowania
 10. Załącznik Nr 9 Schemat przebudowy TAURON
 11. Załącznik Nr 10 Płyta fundamentowa