Przetarg na czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach w dn. 03.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie mechaniczno – chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na:

  1. 700 lecia Żor 1, 4abc, 20,
  2. Ks. Władysława 4, 14, 15, 18,
  3. Korfantego 3, 18,
  4. Pawlikowskiego 10, 11, 13,
  5. Sikorskiego 2, 3, 6, 7A, 7, 13 w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres robót.

 Termin wykonania zamówienia do 31.08.2022r.

Składanie ofert do 03.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie c.o.. Nie otwierać przed dn. 03.02.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 4.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 03.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach
na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.