Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 14.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 7C w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 14.04.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony –dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 14.04.2022r.”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

  1. Wymagania ofertowe
  2. Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 – Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 – Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 – Aktualny stan zatrudnienia
  6. Przedmiar robót.