Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 14.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach
wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach
wraz z robotami towarzyszącymi.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 14.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 14.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I. 2.700,00 zł, Zadanie II. 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 14.09.2023 r. – załączniki do pobrania

  1. Zał. Wymagania ofertowe
  2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
  6. Przedmiar robót os. 700-lecia Żor 2 kl. II
  7. Przedmiar robót os. Ks. Władysława 10E