Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dn. 22.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 8 kl. A w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

 Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 22.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 22.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 22.02.2024r. załączniki do pobrania

  1. WYMAGANIA OFERTOWE – 22.02.2024r.
  2. ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
  3. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA
  4. ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI
  5. ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA
  6. ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT