Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami w dniu 04.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z robotami towarzyszącymi na os. Korfantego 2 kl. A w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2024r.

Składanie ofert do 04.07.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 04.07.2024r”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2024r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg w dn. 04.07.2024r. – załączniki do pobrania