Przetarg na dostawę i montaż platformy schodowej w dn.12.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Dostawę i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na os. Sikorskiego 7A kl. B w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.06.2023r.

Składanie ofert do 12.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy. Nie otwierać przed dn. 12.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023r. o godz. 11:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE 12.01.2023

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA

ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI

ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA

ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT