Przetarg na izolację ściany fundamentalnej oraz wymianę kanalizacji sanitarnej w dniu 18.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Izolację pionową i poziomą przeciwwilgociową ściany fundamentowej os. Powstańców Śląskich PU-7 w Żorach.

Zadanie II. Remont wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z remontem przykanalików sanitarnych os. Powstańców Śląskich PU-7 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 18.07.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – izolacja, przykanaliki. Nie otwierać przed dn. 18.07.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 600,00 zł, Zadanie II – 700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smozry.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg w dniu 18.07.2024r. – załączniki do przetargu.

  1. Wymagania ofertowe 18.07.2024
  2. Zadanie I. Izolacja PU-7
  3. Zadanie II. Kanalizacja sanitarna
  4. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  5. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
  6. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  7. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia