Przetarg na malowanie i płytkowanie klatek schodowych w dn. 02.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:
1)
Zadanie I. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 10 w Żorach.
2)
Zadanie II. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach.
3)
Zadanie III. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 18 w Żorach.
4)
Zadanie IV. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.
5)
Zadanie V. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.08.2022r.

Składanie ofert do 02.12.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, PŁYTKOWANIE ŚCIAN. Nie otwierać przed dn. 02.12.2021r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 7.000,00 zł,  Zadanie II – 2.000,00 zł, Zadanie III – 5.000,00 zł, Zadanie IV – 2.000,00 zł, Zadanie V – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 02.12.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.