Przetarg na montaż szlabanów parkingowych w dniu 24.08.2023r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż szlabanów na parkingu między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na os. Ks. Władysława 9 i 10 wraz z monitoringiem.

Składanie ofert do 24.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż szlabanów os. Ks. Władysława 9 i 10. Nie otwierać przed dniem 24.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni  www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 24.08.2023r. – załączniki do pobrania