Przetarg na montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych w dn. 01.12.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na:  700 lecia Żor 6 (8 szt.), Pawlikowskiego 14 (11 szt.), Pawlikowskiego 15 (10 szt.), os. Sikorskiego 4 (20 szt.) w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze budynki.

Termin wykonania zamówienia do 30.06.2023r.

Składanie ofert do 01.12.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż wiatrołapów. Nie otwierać przed dn. 01.12.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 01.12.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.