Przetarg na najem lokali użytkowych w dn. 27.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA(NETTO)

WADIUM

1

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

2

os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

3

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m²

15,00 zł/m²

1.800,00 zł

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi  0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną branżę,
  • ksero aktualne zaświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • ksero wpłaty wadium,
  • nr konta, na które zwracane jest wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
  • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 26.01.2023r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej “PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 27.01.2023 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478 81 82 Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych