Przetarg na prace budowlane związane z rewitalizacją osiedli w dn. 23.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I. Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 10 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP II.

Zadanie II. Przebudowa drogi pożarowej, chodników, parkingów wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci oświetleniowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 4 i 5 w Żorach.

Zadanie III. Wykonanie chodnika za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym na os. Sikorskiego 8, 8A do ul. Okrężnej w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 23.03.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 23.03.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 31.500,00 zł brutto, Zadanie II – 46.200,00 zł brutto, Zadanie III – 2.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 23.03.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.