Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dniu 11.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I.  Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej wraz z przepięciem zasilania lamp zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I.

Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 11.05.2023r. do godz. 10:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,  os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 11.05.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 6.000,00 zł brutto, Zadanie II – 33.000,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 11.05.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.