Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dniu 25.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Ks. Władysława 9 w Żorach

wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP III

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 25.04.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 25.04.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 21.000,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 25.04.2024r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.