Przetarg na przebudowę podestu przed klatką schodową w dn. 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę podestu przed klatką schodową, obniżenie krawężnika przy zejściu z chodnika  przed budynkiem mieszkalnym na os. Sikorskiego 13 kl. D w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 21.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony –przebudowa podestu. Nie otwierać przed dn. 21.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 21.09.2023 r. – załączniki do pobrania

  1. Zał. Wymagania ofertowe
  2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
  6. Zał. Nr 5. Przedmiar robót