Przetarg na remont nawierzchni parkingu przed budynkiem mieszkalnym w dniu 11.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni parkingu przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na os. Powstańców Śląskich 2 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2024r.

Składanie ofert do 11.07.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont parkingu. Nie otwierać przed dn. 11.07.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg w dniu 11.07.2024r. – załączniki do pobrania.

  1. Wymagania ofertowe 11.07.2024
  2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia 
  6. Zał. Nr 5 Przedmiar parkingu