Przetarg na remont przykanalika sanitarnego i deszczowego w dniu 31.08.2023r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 11 kl. A w Żorach.
Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 15 kl. F w Żorach.
Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os.  Sikorskiego 8A kl. E-F w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 31.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 31.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 600,00 zł, Zadanie II – 600,00 zł, Zadanie III – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 31.08.2023 r. – załączniki do pobrania