Przetarg na remont rozdzielni i oświetlenia na zasobach Spółdzielni w dniu 20.01.2022 r.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na :

Zadanie I. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 5 kl. CDEF w Żorach.

Zadanie II. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.Pawlikowskiego 8 kl. EF, 11 kl. ABCD, 14 kl. ABCD, 15 kl. ABCD, 21 kl. AB w Żorach.

Zadanie III. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 5 kl. IJ, 31 kl. CD, 36 kl. CD w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 7A kl. EF, 8 kl. KL, 9 kl. KL, 11A kl. EF, 11 kl. KL w Żorach.

Zadanie V. Remont oświetlenia (wymiana instalacji w piwnicach)  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 17, 19 kl. BCD w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 20.01.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana rozdzielni, remont oświetlenia. Nie otwierać przed dn. 20.01.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.500,00 zł, Zadanie II – 6.500,00 zł, Zadanie III – 2.500,00 zł, Zadanie IV – 3.000,00 zł, Zadanie V – 1.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 20.01.2022 r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.