Przetarg na remont schodów do piwnicy w dniu 14.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont schodów do piwnicy (ułożenie płytek) wraz z remontem ściany i posadzki przy wejściu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 12 w Żorach.

Zadanie II. Remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1 kl. A, 17 kl. C w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 14.12.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont schodów i posadzek. Nie otwierać przed dn. 14.12.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:  Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 480,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.12.2023r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.