Przetarg na remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej w dniu 10.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej  budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 10.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 10.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  1. WYMAGANIA OFERTOWE – 10.08.2023
  2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. N2 2 Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienie
  6. Zał Nr 5 PRZEDMIAR ROBÓT