Przetarg na remont wyprawy tynkarskiej na elewacji w dn. 27.04.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 27.04.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 27.04.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

1. WYMAGANIA OFERTOWE 27.04.2023 – do pobrania

2. ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

3. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA

4. ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI

5. ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA

6. ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT