Przetarg na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentalnych piwnic w dn. 09.05.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 9 seg. G,H w Żorach

Termin wykonania zamówienia do 30.08.2024r.

Składanie ofert do 09.05.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wykonanie izolacji. Nie otwierać przed dn. 09.05.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.800,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 09.05.2024r. – załączniki do pobrania.

  1. Wymagania ofertowe 09.05.2024 r.
  2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
  6. Zał Nr 5  Przedmiar robót