Przetarg na wykonanie izolacji ścian, wykonanie opaski oraz cieków betonowych w dniu 24.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. I, 5b kl. II, oraz do pawilonu usługowego na os. 700 lecia Żor PU-17 (garaż) w Żorach.

Zadanie II. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 13 kl. I,J,G,H oraz do pawilonu usługowego na os. Korfantego 20 w Żorach.

Zadanie III. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic wraz z drenażem budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 18 kl. A,B,G,H w Żorach.

Zadanie IV. Wykonanie opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3ab, 4abc, 12, 13, 14 w Żorach.

Zadanie V. Wykonanie opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 8, 13 w Żorach.

Zadanie VI. Likwidacja cieków betonowych za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z niwelacją terenu na os. 700 lecia Żor 3, 4, 5 oraz wymiana cieku wzdłuż promenady na os. 700 lecia Żor w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres robót.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 24.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – izolacja, opaski, cieki. Nie otwierać przed dn. 24.02.2022r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł, Zadanie II – 3.700,00 zł, Zadanie III – 3.100,00 zł, Zadanie IV – 3.200,00 zł, Zadanie V – 1.800,00 zł, Zadanie VI – 600,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 24.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.