Przetarg na zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników w dniu 24.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów oraz chodników w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl (w zakładce PRZETARGI).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pok. 11) do dnia 24.08.2023r. do godz. 9ºº w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni opisaną: „Przetarg nieograniczony – Zimowe utrzymanie terenów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023r. o godz. 12ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. Korfantego 20A (sala konferencyjna 11A).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.