RODO

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach 44-240 Żory, Os.Korfantego 20A, tel.:32/4788160, 32/4343983,  e-mail:sekretariat@smzory.pl, wpisana  przez  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000101163, NIP:6510003377, REGON:000840958
  Inspektor danych osobowych : tel.:32/4788184,  e-mail:iodo@smzory.pl
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
  Dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej wynikającej z zapisów poniższych  ustaw:
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODOD:
 • Art. 6 ust.1 litera a- w celach , gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
 • Art. 6 ust. 1 litera b- w celach związanych z realizacją zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • Art. 6 ust.1 litera c- w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ,
 • Art. 6 ust. 1 litera d – w celach ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • Art. 6 ust. 1 litera f – w celach niezbędnych wynikających  z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności , gdy osoba, której dotyczą jest dzieckiem np. zapewnienie  bezpieczeństwa osób i mienia
 • Art. 9 ust.2 litera a – w celach wynikających z dostarczanych przez Państwo dokumentów zawierających dane o charakterze szczególnych kategorii wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody
 • Art. 9 ust.2 litera b- w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

b. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
c. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
d. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali,
e. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
f.  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
g. Ustawy z dnia 23 kwietnia  1964r. Kodeks cywilny,
h. Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
i. Ustawy z dnia 21 lutego 2019r.o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
j. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez Inspektora Ochrony Danych
Osobowych,
k. Statutu i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

 1. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazane podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji celów  Administratora, organom państwowym i innym  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora, osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interes do pozyskania informacji.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Okres przetwarzania i przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • Prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii
 • Prawa do sprostowania, poprawienia swoich danych
 • Prawo do usunięcia swoich danych tzw prawo do bycia zapomnianym jeżeli nie zachodzą inne  p/wskazania prawne
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Podanie danych osobowych: podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wypełnienia obowiązków  statutowych i prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji tych zadań.
  W przypadku pozyskania od Pana/Pani danych osób trzecich np.osób współzamieszkujących  zobowiązujemy Państwa do obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych   wobec tych osób.