Ważna informacja dotycząca rozliczeń wody

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ WODY

Podczas ostatniego posiedzenia w dniu 27.09.2021r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zatwierdziła jednolitą treść Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. W podstawowych założeniach nie zmieniły się dotychczasowe zasady rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Przypominamy, że Spółdzielnia jest tylko pośrednikiem pomiędzy dostawcą wody, a właścicielami w budynkach wielolokalowych. Opłaty za wodę są opłatami niezależnymi. Obowiązek ten wynika z  ustawy o zaopatrzeniu w wodę, gdzie określono także, że szczegółowe zasady rozliczeń określa regulamin rozliczeń, zatwierdzony przez zarządcę budynku.

W zatwierdzonym Regulaminie:

  • doprecyzowano, że liczba osób w lokalu określana jest wg oświadczenia do gospodarki odpadami (§ 4 pkt. 2b),
  • dopisano punkt, który pozwala w wyjątkowych sytuacjach zgłosić stan licznika emailem lub ostatecznie telefonicznie (§ 5 pkt. 5),
  • doprecyzowano sposób rozliczenia, jeżeli wodomierz w trakcie okresu rozliczeniowego traci cechę legalizacyjną (§ 5 pkt 3 i § 6 pkt. 6-8)
  • doprecyzowano jaka zaliczka na wodę obowiązuje, jeżeli nowy nabywca lokalu nie zgłosi nowej wysokości (§ 8 pkt. 5),
  • doprecyzowano zasady dostarczania rozliczeń (§9 pkt. 1a),
  • doprecyzowano określenie terminu do pokrycia niedopłaty wynikającej z rozliczenia (§ 9 pkt. 2)
  • wprowadzono obowiązek weryfikacji stanu wodomierzy indywidualnych w lokalach ze stanami z dostarczonych rozliczeń (§ 11 pkt. 4a),
  • doprecyzowano termin zgłaszania reklamacji rozliczeń (§ 12 pkt 1a).

Ze względu na ilość zmian, zatwierdzono “Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” w treści jednolitej, aby był on czytelny w całości dla mieszkańców Spółdzielni.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej w dziale REGULAMINY.