DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Żorach www.smzory.pl.  Data publikacji strony internetowej: 6 kwietnia 2021r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6 kwietnia 2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy opublikowane przed 31 grudnia 2019r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • część plików nie ma możliwości edycji.

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 6 kwietnia 2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Skrzyszowska, kadry@smzory.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 47 88 178.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w zakresie podstawowej obsługi nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni.
  2. Przestrzeń komunikacyjna budynku nie jest wolna od barier pionowych – brak windy na piętro. W celu załatwienia sprawy Klient ma możliwość kontaktu poprzez domofon lub osobiście (schodzi pracownik).
  3. Korytarze i schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.
  4. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy).
  5. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji ze Spółdzielnią na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika, po uzyskaniu informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.