Przetarg na remont przykanalika sanitarnego i deszczowego na os. Pawlikowskiego – dn. 08.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego os. Pawlikowskiego 22 kl. C w Żorach

Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego os. Pawlikowskiego 8 kl. F w Żorach

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021r.
Składanie ofert do 08.07.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – REMONT PRZYKANALIKA SANITARNEGO I DESZCZOWEGO”. Nie otwierać przed dn. 08.07.2021r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I. – 500,00 zł, Zadanie II – 600,00 zł

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 08.07.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

206,18 m² *

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m² *

4.

PU-13 os. Pawlikowskiego

55,76 m²

5.

PU-15 os. Sikorskiego

112,63 m²

6.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

7.

PU-15 os. Sikorskiego

54,07 m²

8. 

Os. Sikorskiego Okrężna 3
(I piętro bud. Administracji)

36,20 m²

9.

Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

10.

Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

11.

 os. Korfantego 20 (PU-11)   (piwnice)

197,41 m²

12.

 os. Korfantego 20 (PU-11)   (piwnice)

279,00 m²

 

*Wymagana procedura przetargowa.

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.