Przetarg na koszenie terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach w dn. 18.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Koszenie terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową  w Żorach

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej smzory.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.05.2023r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na  adres Spółdzielni, opisaną Przetarg nieograniczony – Koszenie traw nie otwierać przed dniem 18.05.2023r.
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.05.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE – do pobrania

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 1

OŚWIADCZENIE OFERENTA ZAŁ .2

AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA ZAŁ. NR 3