Wynik przetargu z dnia 28.01.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 28.01.2021 r.  wybrano następujące firmy:

 Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego:

  1. os. 700-lecia Żor 5 kl. II, os. Pawlikowskiego 15 kl. H w Żorach – P.B.W.i D. „ALWA-REX” z Rybnika,
  2. os. 700-lecia Żor 5b kl. II – Sobik Grzegorz z Żor,

Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego os. Korfantego 17 kl. G, H w Żorach – P.B.W.i D. „ALWA-REX” z Rybnika,

Zadanie III. Odprowadzenie wód deszczowych (ze studzienek drenarskich na szczycie budynku) os. 700 lecia Żor 4 w Żorach – P.B.W.i D. „ALWA-REX” z Rybnika,

Zadanie IV. Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Korfantego 2, 5 w Żorach – P.B.W.i D. „ALWA-REX” z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na wymianę przęseł ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę przęseł ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego
w szczycie budynku 8 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021 r.

Składanie ofert do 18.02.2021 r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – wymiana ogrodzenia”. Nie otwierać przed dn. 18.02.2021r..

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 700,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA  NIE WYMAGAJACE PROCEDURY PRZETARGOWEJ

Lp. Lokal użytkowy/pawilon/osiedle Powierzchnia m²
1.
PU-13 os. Pawlikowskiego 55,76 m²
2. Os. Sikorskiego Okrężna 3  (I piętro bud. Administracji) 36,20 m²
3.
Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)
16,55 m²
4. Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)
15,75 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, os. Korfantego PU-11 tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500,
w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.