Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

Ul. Boryńska 19C (PU-6)

24,85 m2

3.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

5.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

6.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

 

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

3.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

4.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

2.

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

3.

ul. Osińska 46

172,50 m²

4.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

5.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

6.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

7.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

8.

ul. Okrężna 3 (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

9.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na lokal mieszkalny w dn. 23.05.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr 1/2022

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Korfantego 2A/41, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (9 piętro), wartość wywoławcza 175.000,00 zł, wysokość wadium 20.000,00 zł, postąpienie: 2.500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniu 09.05.2022r. w godzinach: 900–1430,
  w dniu 12.05.2022r. w godzinach 900–1530 oraz w dniu 16.05.2022r. w godzinach
  900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Korfantego tel. 32 43 45 149.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2022r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

Wolne lokale użytkowe na dzień 27.04.2022 r.

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

ul. Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

3.

ul. Okrężna 3   (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dn. 05.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli – Przebudowa i rozbudowa dróg pożarowych, chodników, placów gospodarczych, parkingów wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 9, 10 w Żorach – ETAP I

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 05.05.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli Ks. Władysława 9, 10. Nie otwierać przed dn. 05.05.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 36.000,00 zł brutto.

 Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 05.05.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

 

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

2.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

3.

Os. Sikorskiego Okrężna 3   (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

4.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

Oferta powinna zawierać :

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych z załączeniem wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat,
 3. oświadczenie o ubezpieczeniu OC,
 4. wstępny harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółdzielni,
 5. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (staż pracy, doświadczenie w badaniu Spółdzielni),
 6. wysokość wynagrodzenia (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania, które powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania za każdy rok osobno,
 7. projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz przekazanie opinii  i sprawozdanie z badania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie odpowiednio do dnia 30.03.2022 roku za rok 2021 i do 30.03.2023 roku za rok 2022.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach: 44-240 Żory, os. Korfantego 20A w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021 roku (data wpływu do Spółdzielni). Oferty złożone po upływie tego terminu lub niespełniające wymagań zawartych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące Spółdzielni można uzyskać pod nr tel. (32) 47-88-163 lub e-mail: sekretariat@smzory.pl.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA  NIE WYMAGAJACE PROCEDURY PRZETARGOWEJ

Lp. Lokal użytkowy/pawilon/osiedle Powierzchnia m²
1.
PU-13 os. Pawlikowskiego 55,76 m²
2. Os. Sikorskiego Okrężna 3  (I piętro bud. Administracji) 36,20 m²
3.
Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)
16,55 m²
4. Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)
15,75 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, os. Korfantego PU-11 tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500,
w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.