Akcja sadzonki

Przetarg na najem lokali użytkowych w dniu 03.11.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA(NETTO)

WADIUM

1

os.700-lecia Żor PU-15

128,23 m²

22,00 zł/m²

2.900,00 zł

2

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną branżę,
 • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • ksero wpłaty wadium,
 • nr konta, na które zwracane jest wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
 • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 02.11.2023r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 03.11.2023r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2023r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82  Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – DO POBRANIA

Zawiadomienie o zmianie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania – wyjaśnienie

Zawiadomienie o zmianie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania – wyjaśnienie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w miesiącu sierpniu 2023r. na stronie internetowej BIP Urzędu Regulacji Energetyki, ukazała się informacja o zatwierdzeniu taryfy na ciepło dla przedsiębiorstwa energetycznego PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, czyli dla dostawcy ciepła na terenie Żor, która obowiązuje od 1 września 2023r.

Jednocześnie przedsiębiorca energetyczny PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., na swojej stronie internetowej, opublikował „Taryfę dla ciepła z zastosowaniem najniższej ceny, obowiązującą od 1 września 2023r.”i w dniu 7 września 2023r. na fakturze poinformował Spółdzielnię, że rozliczenia ciepła odbywają się z zastosowaniem średniej ceny ciepła z rekompensatą, a to oznacza, że taryfa dotycząca Żor objęta została mechanizmem wsparcia Rządowej Tarczy Energetycznej, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która obowiązuje do końca 2023r.

Wobec powyższego poniżej przedstawiamy stawki za ciepło wg których rozliczane jest ciepło pomiędzy PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., a Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach:

Taryfa W-91-11

– dotyczy os. 700-lecia Żor, os. Ks. Władysława i os. Powstańców Śl. 2, os. Korfantego, os. Pawlikowskiego do nr 21, os. Sikorskiego od nr 8

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące do 31.08.2023 roku (netto) – dotychczasowe

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

10 014,50 zł

3 806,05 zł

80,60 zł

9,77 zł

25,21 zł

13 820,55 zł/MW

90,37 zł/GJ

 

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.09 do 31.12.2023 roku (netto) – ceny minimalne

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

11 039,66 zł

4 556,24 zł

81,31 zł

11,05 zł

26,71 zł

15 595,90 zł/MW +12,85%

92,36 zł/GJ +2,20%

 

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.01.2024 roku (netto)

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

12 634,51 zł

4 556,24 zł

93,06 zł

11,05 zł

30,57 zł

17 190,75 zł/MW +24,38%

104,11 zł/GJ +15,20%

 

Taryfa W-91-15

– dotyczy os. Pawlikowskiego 22, os. Sikorskiego od nr 2 do nr 7 i 7A

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące do 31.08.2023 roku (netto) – dotychczasowe

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

10 014,50 zł

6 717,91 zł

80,60 zł

15,83 zł

25,21 zł

16 732,41 zł/MW

96,43 zł/GJ

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.09 do 31.12.2023 roku (netto) – ceny minimalne

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

11 039,66 zł

7 796,32 zł

81,31 zł

18,34 zł 26,71 zł

18 835,98 zł/MW +12,57%

99,65 zł/GJ +3,33%

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.01.2024 roku (netto)

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

12 634,51 zł

7 796,32 zł

93,06 zł

18,34 zł

30,57 zł

20 430,83 zł/MW +22,10%

111,40 zł/GJ +15,52%

Do 31 sierpnia 2023r. obowiązywały ceny z taryfy podniesionej w sierpniu 2022r.  (na diagramie  powyżej linia czarna). Od 1 września 2023r. nastąpiła podwyżka cen wg taryfy Urzędu Regulacji Energetyki, która skutkuje wzrostem kosztów ogrzewania budynków średnio ok. +19% (linia czerwona), ale jednocześnie mechanizmem rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, w okresie od 1 września 2023r. do 31 grudnia 2023r. (linia niebieska) podwyżka ta została obniżona do poziomu ok. 14,5%, czyli roczne koszty ogrzewania budynków obniżone zostaną ok. 4,5%. Ponieważ informacje o zastosowaniu średniej ceny ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach, otrzymaliśmy we wrześniu 2023r., Zarząd nie zdecydował o zwiększeniu zaliczek na poczet c.o. od miesiąca września 2023r. Zwiększone zaliczki na poczet c.o. z uwzględnieniem podwyżki cen wg taryf URE i jednocześnie obniżki cen wg ogłoszonych cen minimalnych, zostaną wprowadzone od miesiąca października 2023r. do grudnia 2023r.Ponieważ wg art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Spółdzielnia zobowiązana jest poinformować użytkowników lokali o wysokości uzyskanych obniżek w ramach rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, do informacji o zmianie wysokości opłat dołączamy Zawiadomienie wg wzoru określonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.W miesiącu listopadzie zostaną do każdego lokalu skierowane rozliczenia centralnego ogrzewania, zakończonego 31 sierpnia 2023r. okresu rozliczeniowego, wg którego obliczone będą zaliczki na poczet c.o., które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza mieszkańców na otwarte spotkania jesienne, które odbędą się w terminie i miejscu jn.

l.p.

Data

Osiedle

Miejsce

Godzina

1.

25.09.2023r.

Os. Sikorskiego

Klub „Wisus”

16:00

2.

27.09.2023r.

Os. Ks. Władysława i bud 2 os. Powstańców Śl.

Klub „Rebus”

16:00

3.

29.09.2023r.

Os. Korfantego

Świetlica „SMOK”

16:00

4.

02.10.2023r.

Os. 700-lecia Żor

Klub „ISKIERKA”

16:00

Przygotowane tematy spotkań to:

 • Konsultacja zadań remontowych na 2024r. na poszczególne budynki mieszkalne.
 • Informacje o realizacji Programu Rewitalizacja.
 • Informacja o rocznych kosztach ogrzewania budynków w sezonie 2022-2023, o zmianie cen ciepła i o zaliczkach na poczet c.o.
 • Inne informacje i dyskusja.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1

os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

2

ul. Okrężna 3  (bud. Administracji  – pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

3

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,00 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zdecydowały przystąpić do ogólnopolskiej akcji wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, TBS-ów, związków gminnych oraz innych związków mieszkaniowych, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, tak aby rekompensaty zostały przyznane dla każdego lokalu.

Inicjatywa dotyczy właścicieli i użytkowników lokalu większości budynków wielorodzinnych w skali kraju, podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat uzyskali informacje, o zatwierdzeniu cen ciepła wyższych niż 100%.

W Żorach, od 31 lipca 2021r. do 1 sierpnia 2022r. (czyli tuż przez początkiem obecnego sezonu grzewczego), cena ciepła wzrosła z poziomu 29,27 zł/GJ do 80,60 zł/GJ, czyli wzrosła o 275%.

Tymczasem władze wybiórczo podjęły decyzje w sprawie bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw, przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, czyli mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania.

W petycji jest żądanie wprowadzenia rekompensaty w wysokości jednego tysiąca zł na każdy lokal mieszkalny oraz określenia warunków przyszłych rekompensat. Petycja podpisywana jest przez mieszkańców większości budynków wielorodzinnych na Śląsku.

Informujemy, że na administracjach osiedlowych i na tej stronie poniżej, dostępny jest wzór petycji do Ministerstwa, który wystarczy wypełnić w dolnej części i przekazać administracji lub wypisany skan przesłać emailem na adres: regulamin@smzory.pl, w terminie do 15 marca 2023r. Petycje zostaną przesłane przez Spółdzielnię do Ministerstwa.

Jeżeli podpisujący nie chce przekazywać nr PESEL, należy pozostawić kratkę pustą. W tej sytuacji Spółdzielnia potwierdzi tożsamość użytkownika lokalu na podstawie wskazanego adresu.

PETYCJA DO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  – DRUK DO POBRANIA

 

Przetarg na lokal mieszkalny

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 2/2023

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Księcia Władysława 17C/9, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (4 piętro), wartość wywoławcza 231.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 13.03.2023r. do 16.03.2023r. w godzinach: 900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Księcia Władysława tel. 32 4341930, 32 4342655.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

oświadczenie lokal. mieszkalny – do pobrania

 

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P.

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

3.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

4.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

5.

ul. Boryńska 19C

24,85 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

Ul. Boryńska 19C (PU-6)

24,85 m2

3.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

5.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

6.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

 

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

3.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

4.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.