Przetarg na lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych w Żorach

Lp.

Lokal użytkowy/ pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.

os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

15,00 zł/m²

3.000,00 zł

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

4.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)         197,41 m²

1,00 zł/m²

200,00 zł

5.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)          279,00 m²

1,00 zł/m²

300,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory
nr 51105010701000000400658373
w terminie do 07.09.2021r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 08.09.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna oraz jednorazowe rękawiczki.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania.

Oferta powinna zawierać :

  1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  2. informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych z załączeniem wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat,
  3. oświadczenie o ubezpieczeniu OC,
  4. wstępny harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółdzielni,
  5. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (staż pracy, doświadczenie w badaniu Spółdzielni),
  6. wysokość wynagrodzenia (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania, które powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania za każdy rok osobno,
  7. projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz przekazanie opinii  i sprawozdanie z badania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie odpowiednio do dnia 30.03.2022 roku za rok 2021 i do 30.03.2023 roku za rok 2022.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach: 44-240 Żory, os. Korfantego 20A w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021 roku (data wpływu do Spółdzielni). Oferty złożone po upływie tego terminu lub niespełniające wymagań zawartych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące Spółdzielni można uzyskać pod nr tel. (32) 47-88-163 lub e-mail: sekretariat@smzory.pl.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wynik przetargu z dnia 15.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 15.07.2021r. na remont wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 1 w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę Zakład Instalacyjno-Budowlany „INSTAL-MIEDŹ” s.c. z Jastrzębia-Zdroju.

Dziękujemy za udział w przetargu.