Przetarg na lokale użytkowe dnia

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach.

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.

os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

15,00 zł/m²

3.000,00 zł

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

13,50 zł/m²

5.400,00 zł

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

5.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)         197,41 m²         1,00 zł/m²

200,00 zł

6.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)          279,00 m²         1,00 zł/m²

300,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– oferowaną branżę,

– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

– ksero wpłaty wadium,

– nr konta, na które zwracane jest wadium.

– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.

– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 28.10.2021r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 29.10.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82 .

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

5.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

6.

 os. Korfantego 20 (PU-11)  (piwnice)

197,41 m²

7.

 os. Korfantego 20 (PU-11)  (piwnice)

279,00 m²

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Ważna informacja dotycząca rozliczeń wody

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ WODY

Podczas ostatniego posiedzenia w dniu 27.09.2021r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zatwierdziła jednolitą treść Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. W podstawowych założeniach nie zmieniły się dotychczasowe zasady rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Przypominamy, że Spółdzielnia jest tylko pośrednikiem pomiędzy dostawcą wody, a właścicielami w budynkach wielolokalowych. Opłaty za wodę są opłatami niezależnymi. Obowiązek ten wynika z  ustawy o zaopatrzeniu w wodę, gdzie określono także, że szczegółowe zasady rozliczeń określa regulamin rozliczeń, zatwierdzony przez zarządcę budynku.

W zatwierdzonym Regulaminie:

  • doprecyzowano, że liczba osób w lokalu określana jest wg oświadczenia do gospodarki odpadami (§ 4 pkt. 2b),
  • dopisano punkt, który pozwala w wyjątkowych sytuacjach zgłosić stan licznika emailem lub ostatecznie telefonicznie (§ 5 pkt. 5),
  • doprecyzowano sposób rozliczenia, jeżeli wodomierz w trakcie okresu rozliczeniowego traci cechę legalizacyjną (§ 5 pkt 3 i § 6 pkt. 6-8)
  • doprecyzowano jaka zaliczka na wodę obowiązuje, jeżeli nowy nabywca lokalu nie zgłosi nowej wysokości (§ 8 pkt. 5),
  • doprecyzowano zasady dostarczania rozliczeń (§9 pkt. 1a),
  • doprecyzowano określenie terminu do pokrycia niedopłaty wynikającej z rozliczenia (§ 9 pkt. 2)
  • wprowadzono obowiązek weryfikacji stanu wodomierzy indywidualnych w lokalach ze stanami z dostarczonych rozliczeń (§ 11 pkt. 4a),
  • doprecyzowano termin zgłaszania reklamacji rozliczeń (§ 12 pkt 1a).

Ze względu na ilość zmian, zatwierdzono “Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” w treści jednolitej, aby był on czytelny w całości dla mieszkańców Spółdzielni.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej w dziale REGULAMINY.